Baza wiedzy

Laboratorium > Baza wiedzy

Metody badań farb i powłok

a) oznaczanie gęstości
PN-EN ISO 2811-4:2011
Farby i lakiery — Oznaczanie gęstości — Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego
PN-EN ISO 2811-3:2011
Farby i lakiery — Oznaczanie gęstości — Część 3: Metoda oscylacyjna
PN-EN ISO 2811-2:2011
Farby i lakiery — Oznaczanie gęstości — Część 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN ISO 2811-1:2011
Farby i lakiery — Oznaczanie gęstości — Część 1: Metoda piknometryczna

b) oznaczenie substancji nielotnych
PN-EN ISO 3251:2008
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne — Oznaczanie zawartości substancji nielotnych

c) oznaczanie lotnych substancji organicznych
PN-EN ISO 11890-1
Metoda różnicowa – oznaczanie lotnych substancji organicznych
PN-EN ISO 11890-2
Metoda chromatografii gazowej – oznaczanie lotnych substancji organicznych

d) oznaczanie przydatności do stosowania
PN-EN ISO 9514
Przygotowanie i kondycjonowanie próbek i wytyczne do badań – oznaczanie przydatności do stosowania
e) oznaczanie lepkości
PN-EN ISO 2884-2:2007
Farby i lakiery — Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy rotacyjnych — Część 2: Lepkościomierz z dyskiem lub kulą działający z ustaloną szybkością
PN-EN ISO 2884-1:2007
Farby i lakiery — Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy rotacyjnych — Część 1: Lepkościomierz stożek-płytka działający z dużą szybkością ścinania
PN-EN ISO 2431:2012
Farby i lakiery — Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
PN-C 81701:1997
Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim
f) oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy
PN-EN ISO 1524:2013_06
Farby, lakiery i farby graficzne — Oznaczanie stopnia roztarcia
g) oznaczanie czasu schnięcia
PN-C-81519:1979
Lakiery – oznaczanie stopnia i czasu wysychania
PN-EN ISO 9117-6:2012
Farby i lakiery — Badania schnięcia — Część 6: Badanie odporności na wgniecenie
PN-EN ISO 9117-5:2012   
Farby i lakiery — Badania schnięcia — Część 5: Zmodyfikowany test Bandowa-Wolffa
PN-EN ISO 9117-3:2010
Farby i lakiery — Badania schnięcia — Część 3: Badanie schnięcia powierzchniowego przy użyciu kuleczek szklanych
PN-EN ISO 9117-1:2009 
Farby i lakiery — Badania schnięcia — Część 1: Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia
h) oznaczanie grubość powłoki
PN-EN ISO 2808:2008
Farby i lakiery — Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 2178:2016
Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym — Pomiar grubości powłok — Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 2360:2006
Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność — Pomiar grubości powłok — Metoda amplitudowa prądów wirowych
i) oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża
PN-EN ISO 4624:2004
Farby i lakiery — Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-EN ISO 2409:2013
Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć
PN-EN ISO 16276-2:2007
Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich — Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki — Część 2: Badanie metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X
j) oznaczanie krycia
PN-C 81536:1989
Wyroby lakierowe — Oznaczanie krycia
PN-EN ISO 2814:2006
Farby i lakiery — Porównanie współczynnika kontrastu (krycia) farb tego samego typu i o tej samej barwie
PN-EN ISO 6504-3:2008
Oznaczanie krycia — Część 3: Oznaczanie współczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajności
PN –EN ISO 6504-1:2006
Farby i lakiery — Oznaczanie krycia — Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach
k) oznaczanie twardości powłok
PN-EN ISO 15184:2013_04
Farby i lakiery — Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
PN-EN ISO 2815:2004
Farby i lakiery — Próba wciskania według Buchholza
PN-EN ISO 1522:2008
Farby i lakiery — Badanie metodą tłumienia wahadła
l) oznaczanie giętkości powłok
PN-EN ISO 1519:2012
Farby i lakiery — Próba zginania (sworzeń cylindryczny)
PN-EN ISO 6860:2006
Farby i lakiery — Próba zginania (sworzeń stożkowy)
PN-EN ISO 17132:2009
Farby i lakiery — Próba zginania w T
ł) oznaczanie tłoczności powłok
PN-EN ISO 1520:2007
Farby i lakiery — Badanie tłoczności
m) oznaczanie odporności na uszkodzenia
PN-EN ISO 6272-2:2011
Farby i lakiery — Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) — Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni
PN-EN ISO 6272-1:2011
Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) — Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni
PN-EN ISO 12137:2012
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na uszkodzenie
PN-EN ISO 7784-3:2006
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ścieranie — Część 3: Metoda badania płytek w ruchu posuwisto-zwrotnym
PN-EN ISO 7784-2:2006
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ścieranie — Część 2: Metoda obracającego się gumowego krążka ściernego
PN-EN ISO 7784-1:2006
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ścieranie –Część 1: Metoda obracającego się krążka pokrytego papierem ściernym
n) oznaczanie szczelność powłoki
PN-EN ISO 8289:2002
Emalie szkliste i porcelanowe — Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad
o) odporność na wilgoć
PN-EN ISO 6270-2:2006
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na wilgoć — Część 2: Metoda eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną
PN-EN ISO 6270-1:2002
Oznaczanie odporności na wilgoć — Część 1: Kondensacja ciągła
p) ocena zniszczenia powłok
PN-EN ISO 4628-10:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 10: Ocena stopnia korozji nitkowej
PN-EN ISO 4628-8:2013_05
Oznaczanie odporności na wilgoć — Część 1: Kondensacja ciągłaFarby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia
PN-EN ISO 4628-7:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 7: Ocena stopnia skredowania metodą aksamitu
PN-EN ISO 4628-6:2011
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy
PN-EN ISO 4628-5:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 5: Ocena stopnia złuszczenia
PN-EN ISO 4628-4:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 4: Ocena stopnia spękania
PN-EN ISO 4628-3:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 3: Ocena stopnia zardzewienia
PN-EN ISO 4628-2:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia
PN-EN ISO 4628-1:2005
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania
r) odporność na zarysowanie
PN-EN ISO 1518-2:2011
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na zarysowanie — Część 2: Metoda zmiennego obciążenia
PN-EN ISO 1518-1:2011
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na zarysowanie — Część 1: Metoda stałego obciążenia
s) odporność na wgniecenie
PN-EN ISO 3678:1999
Farby i lakiery — Badanie odporności na wgniecenie
t) odporność na warunki atmosferyczne
PN-EN ISO 11997-2:2013_12
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne — Część 2: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno/promieniowanie UV
PN-EN ISO 11997-1:2013_12
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne — Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno
PN-EN ISO 3231:2000
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające ditlenek siarki
PN-EN ISO 15110:2013_06
Farby i lakiery — Sztuczne starzenie obejmujące kwaśną kondensację
PN-EN ISO 2810:2005
Farby i lakiery — Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych — Ekspozycja i ocena
u) odporność na ciecze
PN-EN ISO 2812-5:2008
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ciecze — Część 5: Metoda z użyciem pieca z gradientem temperatury
PN-EN ISO 2812-4:2008
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ciecze — Część 4: Metody plamienia
PN-EN ISO 2812-3:2014
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ciecze — Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego
PN-EN ISO 2812-2:2008
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ciecze — Część 2: Metoda zanurzania w wodzie
PN-EN ISO 2812-1:2008
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na ciecze — Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda
w) źródła światła
PN-EN ISO 16474-3:2014_02
Farby i lakiery — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
PN-EN ISO 16474-1:2014_02
Farby i lakiery — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 1: Uwagi ogólne
Cechy wizualne powłoki:
a) oznaczanie barwy
PN-EN ISO 3668:2002
Farby i lakiery — Wzrokowe porównywanie barwy farb
PN-ISO 7724-1:2003
Farby i lakiery — Kolorymetria — Część 1: Podstawy
PN-ISO 7724-2:2003
Farby i lakiery — Kolorymetria — Część 2: Pomiar barwy
PN-ISO 7724-3:2003
Farby i lakiery — Kolorymetria — Część 3: Obliczanie różnic barwy
b) oznaczanie połysku
PN-EN ISO 2813:2014_11
Farby i lakiery — Oznaczanie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni
PN-EN ISO 13803:2014_12
Farby i lakiery — Oznaczanie zamglenia powłok lakierowych pod kątem 20 stopni
c) oznaczanie połysku, wyrazistości, zamglenia
PN-EN ISO 2813:2001
Farby i lakiery — Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni

Pozostałe:

PN-EN ISO 29601:2011
Farby i lakiery — Ochrona przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich — Ocena porowatości suchych powłok
PN-EN ISO 11998:2007
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie
PN-EN ISO 16927:2014_03
Farby i lakiery — Badanie zdolności do nakładania kolejnych powłok i zdolności do przemalowania